ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน
โครงการปกติ
2
โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาการปั่นฝ้ายด้วยมือ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการปกติ
5
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
โครงการปกติ
6
โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 2
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
8
โครงการบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
9
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดน่าน
โครงการปกติ
10
Digital Marketing
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การจัดการแผนธุรกิจเพื่อชุมชน(cbmc)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำไข่เค็มสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การประดิษฐ์ผลงานด้วยใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การออกแบบผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ตัดตุงล้านนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
เทียนหอม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
น้ำหอมแห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
ผ้าทอพื้นเมือง 3 (การทอผ้าลายน้ำไหล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
อาหารถนอมประเภทแหนม-ไส้กรอกอีสาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
28
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
29
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ
30
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ
31
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
32
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
33
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
34
โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต
โครงการปกติ
35
โครงการส่งเสริมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
36
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
37
โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
38
โครงการพัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรจากชุมชนเชิงสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
39
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
40
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
41
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
42
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
43
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
44
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา
45
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา