วิจัย การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการคัดเลือกลายไม้สัก
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการคัดเลือกลายไม้สัก


-
นายพงศธร กันทะวงค์ (วิทยาลัยชุมชนแพร่)      11 ตุลาคม พ.ศ. 2561