หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาไทใหญ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านแม่ของ
โครงการปกติ 20,000 38,000 190.00
2
กิจกรรมยกระดับรายได้ประชาชนด้วยบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและภูมิปัญญาจากชุมชนพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 21,050 21,050 100.00
3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน
โครงการปกติ 21,050 21,050 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การสร้างอาชีพและรายได้จากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก(เตหน่า)กลุ่มผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่ปิง
โครงการปกติ 60,000 80,000 133.33
2
โครงการส่งเสริมการใช้แพตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
3
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การจัดการความรู้อ้อยเพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านน้ำฮู
โครงการปกติ 70,000 95,600 136.57
2
โครงการจัดทำชุดความรู้กินได้
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
3
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 203,800 203,800 100.00
4
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย(SME) รุ่นใหม่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
5
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 620,000 620,000 100.00
6
พัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 220,000 220,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ รองรับเทคโนโลยี 4.0
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
1
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 700,000 650,804 92.97
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
smart farm สำหรับการประมงบนพื้นที่สูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
2
การขายสินค้าชุมชน ในตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
3
การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเขตเทศบาลแม่สะเรียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
4
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 6,000 100.00
5
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
6
การใช้แอปพิเคชั่นในการสื่อสาร สำหรับยุคดิจิทัล Newnormal
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 10,000 100.00
7
การดูแลผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยติดเตียง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 6,000 100.00
8
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
9
การตลาดออนไลน์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
10
การตัดเย็บเสื้อไทใหญ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
11
การทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์เก่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
12
การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตากิ่งกะหร่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
13
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านแม่ปิง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
14
การบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,500 7,500 100.00
15
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(First Aid & CPR)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,000 5,000 100.00
16
การปรับเปลียนพ่อแม่ให้เป็นครูในยุค New Normal
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,000 5,000 100.00
17
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองจากไพลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุบ้านยาป่าแหน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
18
การผลิตฝ้ายธรรมชาติและฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
19
การพัฒนาทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรเย็บผ้าสำหรับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
20
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
21
การพัฒนาลวดลายผ้าทอ ด้วยมัดย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
22
การยกระดับสู่การขึ้นทะเบียนเป็น young smart farmer (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 22,500 100.00
23
การส่งเสริมปลูกหญ้าหวานออแกนิก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
24
การอบรมดับเพลิงขั้นต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,500 5,500 100.00
25
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์ตุ๊กตากิ่งกะหร่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
26
การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าชุมชนบ้านผาบ่อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
27
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
28
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
29
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
30
ยกระดับการปลูกกระเทียมเป็นกระเทียมอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
31
ศิลปะการชงกาแฟ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,600 5,600 100.00
32
สนทนาภาษาเมียนมาร์ในชีวิตประจำวัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 6,000 100.00
33
หลักการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
34
หลักสูตรการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟักทองเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนบ้านบ่อไคร้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
2
โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
3
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ. (มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5 , มคอ.6 , มคอ.7)
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
5
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 35,000 35,000 100.00
6
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
7
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 87,900 87,900 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
9
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
10
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
11
โครงการสำรวจข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 7,000 0 0.00
12
โครงการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การจัดประสบการณ์สำหรับครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 มิติ (พัฒนาการ 4 ด้าน,ทักษะสมองEF 9 ด้าน และ Self)
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 98,736 98.74
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,399,400 3,385,540 99.59