หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 144,400 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 260,300 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 38,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 220,875 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 490,675 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 64,600 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 135,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 267,300 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 43,200 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 202,500 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 456,300 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 67,500 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 744,800 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,342,600 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 260,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,511,250 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 3,357,250 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 442,000 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 304,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 548,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 80,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 465,000 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 1,033,000 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 136,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 69,920 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 126,040 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 18,400 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 106,950 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 237,590 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 31,280 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
: โครงการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรีขั้นพื้นฐาน
โครงการปกติ 62,000 58,235 93.93
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 240,000 240,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ 400,000 63,239 15.81
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กรณีศึกษา กลุ่มไข่เค็มแม่ทองใบ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 54,800 54,800 100.00
2
การขยายพันธ์ุพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 50,000 310 0.62
3
การตัดผมชายทรงกลาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 310 2.07
4
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 310 2.07
5
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 620 1.72
6
ขนมไทยแห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 310 2.07
7
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 620 3.44
8
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,000 0 0.00
9
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 310 2.07
10
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 310 5.17
11
ช่างตกแต่งพิมพ์ลายพื้นคอนกรีต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
12
เทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 310 1.72
13
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 3,690 24.60
14
สมุนไพรชาวบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,000 310 1.35
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
2
โครงการนิเทศ กำกับ ดูแล และติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
3
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรรถนะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษา
โครงการปกติ 52,000 52,000 100.00
4
พัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF มีสมรรถนะพื้นฐานการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
5
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สอนด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
6
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 216,900 216,900 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรตามวิถีพึ่งพาตนเอง
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
การสร้างผู้นำการเปลียนแปลงชุมชน
โครงการปกติ 100,000 23,200 23.20
เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การพัฒนาระบบควบคุมน้ำประปาด้วยสมาร์ทโพน หมู่11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 16,500 16,500 100.00
2
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กระชายขาวต้านโควิด-19
โครงการปกติ 8,500 8,500 100.00
3
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอป่าแดง
โครงการปกติ 8,500 8,500 100.00
4
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอไล่ยุง
โครงการปกติ 9,500 9,500 100.00
5
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผงวุ้น
โครงการปกติ 8,500 8,500 100.00
6
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรตะไคร้หอมต้านโควิด-19
โครงการปกติ 8,500 8,500 100.00
7
การสร้างมูลค่าเพิ่มพริกจินดาทอดกรอบสมุนไพร
โครงการปกติ 8,500 8,500 100.00
8
เครื่องบดพริกแกงกึ่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
9
เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
10
เครื่องปอกผิวมะกรูดอัตโนมัติ
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
11
เครื่องปั่นผสมปุ่ยเอนกประสงค์
โครงการปกติ 27,000 27,000 100.00
12
เครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจร
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
13
เครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อแบบพกพา
โครงการปกติ 27,000 27,000 100.00
14
เครื่องหั่นและบดสมุนไพร
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
15
เครื่องให้อาหารกบอัตโนมัติ
โครงการปกติ 14,000 14,000 100.00
16
เครื่องอบสมุนไพรสองระบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
17
โครงการเครื่องช็อปหญ้าแบบเคลื่อนที่
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
18
โครงการเครื่องสูบน้ำซิ่งขนาดเล็ก
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
19
ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานแบบออนกริดขนาด 600W
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
20
ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานแบบออฟกริดขนาด 300W
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
21
ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานแบบไฮบริดออฟกริดขนาด 1800W
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
22
ชุดสื่อการสอนเทคโนโลยีแขนกลและสายพานลำเลียง
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
23
เตาเผาขยะไร้ควัน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
24
แปลงผักอัจฉริยะ (Smart Farm)
โครงการปกติ 31,500 48,000 152.38
25
พัฒนาเครื่องอัดถ่าน หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 27,000 27,000 100.00
26
ระบบเปิด – ปิด พัดลมอัติโนมัติสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
โครงการปกติ 7,000 7,000 100.00
27
รีโมท AI ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศด้วยแอพพลิเคชั่น
โครงการปกติ 7,000 7,050 100.71
28
หุ่นยนต์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
29
อุโมงค์ฆ่าเชื้อด้วยโอโซน
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
30
อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (โควิด-19)
โครงการปกติ 37,000 37,000 100.00
หลักสูตร ปวส.
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
5
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
6
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา 0 0 0
4
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,823,430 1,948,334 12.31