หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนบนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 62,030 62,030 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดตาก
โครงการปกติ 220,000 220,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาด เครือข่ายชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาอยู่ดีมีสุข ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
โครงการปกติ 124,600 124,600 100.00
2
โครงการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัดตาก
โครงการปกติ 289,200 353,658 122.29
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย
โครงการปกติ 800,000 800,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด
โครงการปกติ 46,360 46,360 100.00
2
การทำสบู่สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 12,750 150.00
3
การบริหารจัดการโฮมสเตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 13,575 64.64
4
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 15,000 75.00
5
การปลูกผักปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,980 0 0.00
6
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,720 76,250 132.10
7
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 10,800 65.45
8
ช่างเชื่อมโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 87,000 0 0.00
9
ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 19,200 80.00
10
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 51,000 60,000 117.65
11
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,400 23,876 117.04
12
ภาษาพม่าเพื่อการสือสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 20,000 75.76
13
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 20,000 66.67
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
2
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 189,900 168,877 88.93
3
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาตามอัตลักษณ์
โครงการปกติ 125,000 146,023 116.82
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
โครงการปกติ 400,000 525,588 131.40
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กเป้าหมาย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
2
การแพทย์แผนไทย (2563)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,111,590 3,158,587 101.51