หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 62,000 62,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME:สินค้าสูงวัย)
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “ปลานิลแดดเดียวสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ”
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
2
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
3
โครงการจัดการความรู้ผ้าทอมือพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
4
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดในจังหวัดมุกดาหาร (CMLT:ชุมชนท่องเที่ยวยุคโควิด)
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
5
โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนาโมเดล)
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพชุมชน
โครงการปกติ 124,320 124,320 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 52,000 52,000 100.00
2
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 0 0.00
3
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
4
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
5
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
6
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
7
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
8
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
9
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
10
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
11
การปั้นและการแกะสลัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,300 0 0.00
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
13
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (พานบายศรี ขันหมากเบง และงานใบตอง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,950 0 0.00
14
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (พานบายศรี ขันหมากเบง และงานใบตอง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,950 0 0.00
15
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,950 0 0.00
16
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,950 0 0.00
17
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 312,300 210,106 67.28
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โครงการปกติ 400,000 282,400 70.60
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลป่าไร่ อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำอย่างสง่า (Smart Leaders เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,535,470 1,915,826 75.56