หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 29,925 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 40,375 0 0.00
3
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 950 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 47,025 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 68,875 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 0 0 0
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 0 0 0
3
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 0 0 0
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 0 0 0
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 0 0 0
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 204,750 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 208,250 0 0.00
3
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 4,900 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 321,750 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 471,250 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 63,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 85,000 0 0.00
3
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 2,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 99,000 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 145,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 14,490 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 19,550 0 0.00
3
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 460 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 22,770 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 33,350 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 62,030 62,030 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 240,000 240,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการปกติ 345,000 345,000 100.00
2
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการปกติ 80,000 71,618 89.52
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 71,760 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
หน่วยซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชน Thailand4.0 (Fixit Community Unit)
โครงการปกติ 64,650 46,600 72.08
2
การจัดการสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 58,500 88.64
3
การปั้นปูนลายไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 44,000 100.00
4
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
5
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 39,000 88.64
6
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 66,000 100.00
7
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 66,000 100.00
8
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 55,000 12,500 22.73
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 13,000 13,000 100.00
2
โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปวส.2 และระดับปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 13,000 13,000 100.00
3
โครงการการจัดสอบปลายภาคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 35,000 35,000 100.00
4
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
5
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ 55,000 54,998 100.00
6
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 20,000 18,600 93.00
7
โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 89,900 87,993 97.88
9
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและโดนใจแหล่งทุนแบบบูรณาการ
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
10
โครงการอบรมการใช้ระบบการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา (Register.iccs.ac.th) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการขยายผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานีและบูรณาการ STEM วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 85,000 85,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกดสปริงวาล์วรถยนต์ระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
2
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
3
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์รถยนต์ระบบนิวเมติก
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
4
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องบดผงถ่านขนาดเล็ก
โครงการปกติ 23,000 23,000 100.00
5
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องบดสมุนไพรขนาดเล็ก
โครงการปกติ 23,000 23,000 100.00
6
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องหีบน้ำอ้อย
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
7
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอัดผงถ่านขนาดเล็ก
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
8
การสร้างและหาประสิทธิภาพตู้อบแห้งสมุนไพรด้วยแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
9
การสร้างและหาประสิทธิภาพรถพลังงานไฟฟ้า
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
10
การออกแบบการสร้างสื่อการสอนชุดสาธิตการต่อหลอดไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุม
โครงการปกติ 23,300 23,300 100.00
11
การออกแบบและการสร้างชุดสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้าตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
12
การออกแบบและสร้างเครื่องปอกกระเทียม
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
13
การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
โครงการปกติ 25,900 25,900 100.00
14
การออกแบบและสร้างเครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
15
การออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
16
การออกแบบและสร้างสื่อชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
17
โครงการพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าสถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal โดยใช้เทคโนโลยีไอโอที
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
18
ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
19
นวัตกรรมชุดความรู้บัญชี ในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ของศูนย์ผ้าทอมือลาวเวียงลาวครั่งบ้านไร่
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
20
พัฒนาระบบการให้บริการการออมเงินโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 14,800 14,800 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
2
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 4,206,010 2,058,838 48.95