หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
2
สืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตารีอีนา
โครงการปกติ 42,100 31,240 74.20
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
ศึกษาผลการนำคู่มือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามวิถีมุสลิมสำหรับสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 210,000 138,925 66.15
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 120,000 142,400 118.67
2
พัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนสุไหงบาลา
โครงการปกติ 78,200 0 0.00
3
โครงการศึกษาศักยภาพและอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 60,000 60,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ)
ประกาศนียบัตร 151,500 151,500 100.00
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูัตรบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการปกติ 283,720 111,600 39.33
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 100,000 74,290 74.29
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
Bakery in-Trand
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 17,100 69.09
2
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
3
การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
4
การทำตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
5
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,150 15,000 45.25
6
การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 12,690 128.18
7
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟรูปแบบ slow bar moka pot
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 7,650 77.27
8
การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 6,000 100.00
9
การออกเครื่องประดับและภูมิปัญญา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
10
การออกแบบผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
11
การออกแบบแฟชั่นและภูมิปัญญา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 18,905 76.38
12
เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุคส์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,800 0 0.00
13
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,450 75.45
14
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 12,600 42.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปกติ 75,800 75,800 100.00
2
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
3
โครงการการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ 100,000 50,200 50.20
4
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 80,000 878,400 1,098.00
5
พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 207,500 1,800 0.87
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
การจัดการพัฒนาศักยภาพผ้าปาเต๊ะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 250,000 166,300 66.52
2
การจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร(ทุเรียน)ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 240,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบทวิภาษา(FUN) ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อธุรกิจ ชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
2
โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน “พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9”ของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 97,200 0 0.00
3
โครงการสืบสานการแต่งกายสไตล์มลายู
โครงการปกติ 80,000 53,975 67.47
4
โครงการสืบสานการนวดพื้นบ้านลังกาสุกะ (มนต์มลายู)
โครงการปกติ 250,000 0 0.00
5
โครงการสืบสานรักษาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โครงการปกติ 170,000 75,550 44.44
6
โครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 145,750 21,625 14.84
7
มหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้
โครงการปกติ 1,326,050 1,326,050 100.00
8
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 136,000 16,896 12.42
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 900,000 610,760 67.86
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
การพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม(Upskill)
โครงการปกติ 34,000 34,000 100.00
2
การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชและผลไม้พื้นถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ 150,000 23,000 15.33
3
โครงการ Green Market ริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 570,000 205,576 36.07
4
โครงการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 50,000 48,472 96.94
5
โครงการตลาดนัดชุมชนสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนละหาร
โครงการปกติ 476,700 110,522 23.18
6
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
7
โครงการส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ในยุค 4.0
โครงการปกติ 230,600 230,600 100.00
8
โครงการส่งเสริมทักษะการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม(Zoom)สำหรับผู้นำชุมชน
โครงการปกติ 78,400 59,860 76.35
9
โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิมชายแดนใต้
โครงการปกติ 188,300 0 0.00
10
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 83,000 0 0.00
11
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบุกเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านสุไหงบาลา
โครงการวิจัย 59,000 59,000 100.00
12
ศึกษาและยกระดับผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานกระจูดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : BCG in Action Circular Economy Narathiwat
โครงการวิจัย 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
8
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 8,003,320 5,464,736 68.28