หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 58,280 58,280 100.00
2
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 11,900 11,900 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว (ถางใยรัก)
โครงการปกติ 143,000 96,759 67.66
2
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
3
การศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 150,000 82,778 55.19
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม
โครงการปกติ 26,680 26,680 100.00
2
โครงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
โครงการปกติ 26,680 26,680 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 55,280 59,888 108.34
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 21,630 22,973 106.21
3
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 9,000 27.27
4
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 29,700 128.57
5
การทำน้ำเต้าหู้,ปาท่องโก๋,สังขยาใบเตย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,300 42,000 99.29
6
การผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อในครัวเรือนเพื่อการป้องกัน COVID-19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
7
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 0 0.00
8
ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 76,500 51,044 66.72
9
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 4,500 50.00
10
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 9,000 27.27
11
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๒
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 9,000 27.27
12
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 9,550 48.97
13
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
14
วีดิโอเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 70,700 70,700 100.00
2
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละชั้นปีและจบการศึกษา
โครงการปกติ 40,950 40,950 100.00
3
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 39,000 39,000 100.00
4
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 90,750 90,750 100.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
โครงการปกติ 40,180 40,180 100.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี 2565
โครงการปกติ 24,920 0 0.00
7
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 20,200 20,200 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การใช้นิทานและวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 100,000 95,500 95.50
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การจัดการอุตสาหกรรม
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,877,850 1,322,012 70.40