หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ศิลปะบนผืนผ้าสู๋การท่องเที่ยว
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
ส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนะรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะกั่วป่า-กะปง
โครงการปกติ 140,000 140,000 100.00
2
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ 155,000 155,000 100.00
3
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชุมชนบ้านกลาง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการปกติ 105,000 105,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (เกษตรปลอดภัย)
โครงการปกติ 16,200 12,150 75.00
2
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรสัมฤทธิบัตร)
โครงการปกติ 43,400 43,400 100.00
3
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการปกติ 100,000 99,996 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการวิทยาลัยชุมชนพังงาบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โครงการปกติ 57,300 57,300 100.00
2
การจัดนิทรรศการเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 21,750 362.50
3
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการและสารบรรณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,650 0 0.00
4
การใช้งานโปรแกรม Spread Sheet Microsoft Excel เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 54,560 206.67
6
การถักกระเป๋าต่อดอกด้วยเทคนิคโครเชต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
7
การถ่ายภาพและการตกแต่งสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,500 0 0.00
8
การทำปุ๋ยอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,000 9,270 309.00
9
การทำผ้าบาติกเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
10
การทำผ้าบาติกแลพัฒนาลายเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
11
การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
12
การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,000 0 0.00
13
การทำสายคล้องแมส DIY ด้วยลูกป้ดและหัวใจถักโครเชต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,300 0 0.00
14
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นคืนชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 5,899 81.93
15
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหอยพันปี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,700 0 0.00
16
การพัฒนาทักษะความรู้ด้านมาตรฐานและการขอรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
17
การพัฒนาทักษะผู้ประกอบชุมชนสู่เศรษฐกิจBCG
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,050 0 0.00
18
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 8,100 122.73
19
การพัฒนานักเล่าเรื่องชุมชนและนักสื่อความหมายชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,200 0 0.00
20
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,400 42,170 314.70
21
การสร้าง Local สู่ เลอค่ากับอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,250 0 0.00
22
การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
23
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
24
พัฒนาทักษะการLive ขายสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,200 0 0.00
25
พัฒนาทักษะการทำผ้าบาติกและการออกแบบลวดลายผ้าเฉพาะถิ่น (ลูกชก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 21,204 128.51
26
สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด-19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 45,000 47,450 105.44
2
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับความปกติใหม่
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
3
โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
4
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 26,200 26,200 100.00
5
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
6
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
7
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 22,600 22,600 100.00
8
นิเทศและติดตามการจัดการศึกษาของครูผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 7,000 7,000 100.00
9
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
10
พัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 35,000 35,000 100.00
11
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 37,400 37,400 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
8
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,939,800 1,713,449 88.33