หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ช่างศิลป์พื้นถิ่นด้านงานไม้แกะสลักจังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตไม้แกะสลัก
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 230,000 291,280 126.64
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
2
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชแพร่ ปี 2565
โครงการปกติ 580,000 579,654 99.94
3
ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารด้านบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 100,000 99,701 99.70
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 56,020 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
1
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 300,000 349,800 116.60
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 37,424 90.72
3
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 6,360 63.60
4
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 15,360 85.33
5
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
6
การถ่ายทอดสดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
7
การทำของชำร่วยจากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 15,890 88.28
8
การทำตะกร้าเชือกมัดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 14,960 99.73
9
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 13,990 121.13
10
การผลิตไม้กระถางขนาดเล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,000 90.91
11
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,110 92.16
12
การวาดรูปด้วยเครื่องมือดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 10,835 72.23
13
กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 11,190 62.17
14
ขนมทอด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 13,281 114.99
15
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 26,700 101.14
16
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 29,400 111.36
17
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 5,400 60.00
18
ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 10,860 72.40
19
ภาษาเมืองเหนือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 14,000 70.00
20
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 9,390 62.60
21
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,300 13,800 54.55
22
ศิลปะการตกแต่งผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 15,360 85.33
23
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 40,415 153.09
24
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 36,922 139.86
25
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 36,743 139.18
26
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 20,060 151.97
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 100,000 120,000 120.00
2
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 111,000 81,424 73.35
3
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
โครงการปกติ 70,000 69,536 99.34
4
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 49,990 99.98
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,624,470 2,638,835 100.55