หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนเกษตรสำหรับพื้นที่สูง
ประกาศนียบัตร 56,850 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แม่ฮ่องสอน กิจกรรม การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของชาติพันธุ์ปกาเก่อญอ และ กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาบ้านละอูบ
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 219,900 48,366 21.99
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง Campaign “DoiSter” ท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 245,800 0 0.00
2
โครงการพัฒนาศักยภาพและสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวหมู่บ้านห้วยปูแกง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 160,000 16,500 10.31
3
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลำน้ำแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศเชิงสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 85,000 0 0.00
2
การจัดการขยะอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
3
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 9,900 100.00
4
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
5
การตัดเย็บถุงย่าม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
6
การทำข้าวซอยตัดสร้างอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,000 0 0.00
7
การทำโคมล้านนาตะวันตก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,000 100.00
8
การทำชุดอาหารว่าง Snack Box สำหรับจัดเบรก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
9
การทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
10
การทำเบาะนั่งจากขวดพลาสติกเก่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
11
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
12
การปักลายบนผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
13
การแปรรูปจิ้งหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
14
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
15
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(ชุดดริปกาแฟ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
16
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย(ไพล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
17
การยกระดับการตัดเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม(กระเป๋าผ้ารักษ์โลก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
18
การย้อมผ้าจากสีใบไม้ (Eco - print)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
19
การเลี้ยงผึ้งโพรง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
20
การออกแบบภูมิทัศน์และจัดตกแต่งสวนหย่อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
21
ช่างเกษตรพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
22
ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,750 13,750 100.00
23
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 6,600 100.00
24
เทคนิคการต้อนรับและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
25
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
26
แนวทางการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
27
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้ พวงกุญแจ (ลูกโชค) แค โป้ย ซี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
28
ไฟฟ้าภายในอาคาร(ระดับ 2)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
29
ภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,400 8,400 100.00
30
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ กพ.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 124,000 41,445 33.42
2
โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
โครงการปกติ 78,900 30,370 38.49
4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 115,000 43,200 37.57
5
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ปกครองผ่านกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัย 3 มิติ
โครงการปกติ 65,000 34,360 52.86
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 822,800 175,714 21.36
2
พัฒนาศักยภาพศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 596,000 199,874 33.54
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงห่อทีหล่า (พืชชูรส) เส้นบุก และน้ำมันพริกกะเหรี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 100,000 20,000 20.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน (ขยายพื้นที่บ้านแพมบกกลุ่มจักสาน/ แปรรูปงาบ้านเวียงใต้)
โครงการปกติ 100,000 53,008 53.01
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
8
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
9
เทคโนโลยีการเกษตร (2566)
อนุปริญญา 0 0 0
10
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
11
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
12
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,512,600 940,987 26.79