หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 116,451 25,000 21.47
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 299,079 50,000 16.72
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 35,910 25,000 69.62
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 243,675 60,000 24.62
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 447,849 110,000 24.56
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 50,274 36,960 73.52
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 114,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 285,950 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 42,750 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 224,200 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 412,300 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 48,450 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 600,642 280,000 46.62
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,542,618 380,000 24.63
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 245,700 130,000 52.91
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,667,250 800,000 47.98
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 3,064,230 700,000 22.84
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 343,980 209,503 60.91
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 240,000 45,000 18.75
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 602,000 60,000 9.97
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 90,000 40,000 44.44
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 472,000 220,000 46.61
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 868,000 300,000 34.56
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 102,000 187,528 183.85
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 59,020 12,000 20.33
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 151,580 50,000 32.99
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 18,200 6,000 32.97
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 123,500 40,000 32.39
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 226,980 128,680 56.69
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 25,480 15,000 58.87
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 33,750 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 71,000 24,633 34.69
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 180,000 113,724 63.18
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน (การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน)/ Project Based
โครงการปกติ 330,000 28,966 8.78
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม THAIMOOC
โครงการปกติ 50,000 39,200 78.40
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
พัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน (กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาทักษะช่างไฟฟ้าชุมชน Up-Skill)
โครงการปกติ 60,000 57,200 95.33
2
การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
3
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
4
การตัดผมชายทรงกลาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
5
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,980 0 0.00
6
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,300 0 0.00
7
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,800 0 0.00
8
การบังคับและการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,250 0 0.00
9
การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
10
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,650 0 0.00
11
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
12
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
13
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,360 0 0.00
14
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
15
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
16
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
17
ช่างปะยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
18
เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
19
เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
20
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 69,000 0 0.00
21
บัญชีธุรกิจบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,000 0 0.00
22
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,700 0 0.00
23
ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,150 0 0.00
24
อาหารไทยภาคกลางประเภทแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนาครูผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม คุณลักษณะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 85,000 77,652 91.36
2
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ 29,445 4,244 14.41
3
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 105,000 24,060 22.91
4
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยกระบวนการ Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx and Asean University Network Quality Assurance : AUN-QA
โครงการปกติ 199,955 57,045 28.53
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 63,836 98.21
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อปรับวิถีสุขภาวะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นอาชีพชุมชน
โครงการปกติ 125,000 92,140 73.71
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 110,000 50,086 45.53
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การจัดการความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาขัดรองเท้าจากกากกาแฟ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
2
เครื่องอบข้าวไร้เบอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองสนวน อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการ เครื่องสีข้าวโพด
โครงการปกติ 28,000 28,000 100.00
4
โครงการ เครื่องหั่นผักตบชวา
โครงการปกติ 38,000 38,000 100.00
5
โครงการ ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยคนพิการ
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
6
โครงการ พัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร : แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 16,000 16,000 100.00
7
โครงการกล่องดึงเลน
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
8
โครงการเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซชีวภาพ
โครงการปกติ 11,000 11,000 100.00
9
โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบลากจูง
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
10
โครงการชุดบำบัดน้ำพุพลังงานทดแทน
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
11
โครงการชุดระบายอากาศจากพลังงานทดแทน
โครงการปกติ 21,040 21,040 100.00
12
โครงการพัฒนานวัตกรรมการปลูกผักสวนครัวไร้ดินโดยระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
13
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าจากใยมะพร้าว ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
14
โครงการพัฒนาระบบจัดการจองการใช้รถยนต์ในส่วนราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
15
โครงการระบบ Internet เพื่อพัฒนา IOT Smart Farm “โคก หนอง นา เขาโล้น”
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
16
โครงการระบบให้น้ำอัตโนมัติด้วยระบบ iot
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
17
ชุดฝึกควบคุมการทำงานของลิฟท์ขนส่ง 4 ชั้น
โครงการปกติ 29,500 0 0.00
18
ชุดสาธิตการควมคุมไฟฟ้าด้วยระบบ Programmable logic Control (PLC)
โครงการปกติ 20,000 10,000 50.00
19
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)ขนาด 10 กิโลวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
โครงการปกติ 125,840 0 0.00
20
ติดตั้งระบบไฟฟ้าออนกริด ขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
โครงการปกติ 102,920 0 0.00
21
พัฒนาการจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสี่แยกเขาดิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
22
พัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 63,200 63,200 100.00
23
พัฒนาโรงเรือนปลูกสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ : ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 90,500 90,500 100.00
24
ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสินค้า OTOP ชุมชน บ้านบางคลาน ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
25
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและการพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บ้านวังตะโก ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการปกติ 14,000 14,000 100.00
26
ห้องเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ
โครงการปกติ 52,000 52,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,512,158 5,055,197 32.59