หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดหลักสุตรสัมฤทธิบัตรนวดเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 185,400 3,300 1.78
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการต้นกล้า วชช.ยะลา ส่งเสริม เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา
โครงการปกติ 104,160 43,929 42.17
2
โครงการวิถีชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
โครงการปกติ 100,000 10,874 10.87
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 40,475 17.60
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการผลิตผ้าจากสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดยะลา
โครงการปกติ 190,000 125,736 66.18
2
โครงการจัดการความรู้อาหารพื้นถิ่น แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม สู่สังคมแห่งความสุข
โครงการปกติ 190,000 20,120 10.59
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชนจากวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 61,800 33,124 53.60
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,000 21,600 44.08
3
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,500 0 0.00
4
ขนมหวานในร้านคาเฟต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,000 38,894 68.24
5
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,000 0 0.00
6
หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,000 21,600 113.68
7
หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 37,305 177.64
8
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,500 18,000 46.75
9
หลักสูตรการผลิตกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
10
หลักสูตรการผลิตเบเกอรี่เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 15,352 31.98
11
หลักสูตรชาชักลีลา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,000 12,687 45.31
12
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 9,000 66.67
13
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,000 0 0.00
14
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนำสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 12,933 143.70
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
โครงการปกติ 52,200 0 0.00
2
การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 50,000 22,544 45.09
3
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการเพื่อความเป็นเลิศ
โครงการปกติ 31,850 13,650 42.86
4
โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 100,000 74,380 74.38
5
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ 88,100 8,700 9.88
6
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 50,000 31,000 62.00
7
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ 51,000 31,330 61.43
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 99,150 99,150 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
1
โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดยะลาอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 1,300,000 26,598 2.05
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 30,844 47.45
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เบตงอารมณ์ดี (Free range) ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา และสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
โครงการปกติ 210,000 8,500 4.05
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร สู่การเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 125,000 68,295 54.64
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
1
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 900,000 634,183 70.46
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 114,100 55,746 48.86
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
7
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
8
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
9
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
10
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
11
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
12
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 4,726,260 1,569,849 33.22