หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการผลิตสื่อวิดีโออย่างมืออาชีพ
โครงการปกติ 36,750 0 0.00
2
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรช่างประกอบและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการปกติ 36,750 0 0.00
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 31,300 28,871 92.24
4
โครงการอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 61,200 61,200 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (เรือพระ)
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
2
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
3
โครงการอาซูรอสัมพันธ์
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 20,740 9.02
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตหอยกันกอและ
โครงการปกติ 80,000 8,300 10.38
2
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 163,000 33,650 20.64
3
โครงการเพิ่มมูลค่ามันเทศคัดทิ้ง
โครงการปกติ 70,000 5,050 7.21
4
โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร (BCG Economy)
โครงการปกติ 80,000 8,300 10.38
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน เรื่อง การแกะสลักกรงนกกรงหัวจุก
โครงการปกติ 50,000 6,900 13.80
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการฝึกอบรมผู้เริ่มต้นการขายออนไลน์สู่ความเป็นมืออาชีพ
โครงการปกติ 43,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามความต้องการแบบการมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
โครงการปกติ 47,000 47,000 100.00
4
การชงเครื่องดื่มและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 22,502 46.88
6
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 19,310 40.23
7
การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 50,400 48,491 96.21
8
การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 72,000 24,000 33.33
9
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,600 55,337 96.07
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
2
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 12,800 0 0.00
3
โครงการทักษะอาชีพทางเลือกระดับอนุปริญญา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน
โครงการปกติ 10,000 8,000 80.00
4
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUNQA) ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 75,000 6,660 8.88
5
โครงการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย
โครงการปกติ 35,000 0 0.00
6
โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปีการศึกษา 2567
โครงการปกติ 15,000 14,400 96.00
7
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ 40,000 10,820 27.05
8
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการปกติ 2,200 0 0.00
9
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ 9,000 4,140 46.00
10
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์สำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 230,000 205,450 89.33
11
โครงการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 2,000 0 0.00
12
โครงการศึกษารูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระหว่างประชากรเพศหญิงกับชาย จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 8,500 0 0.00
13
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 9,000 0 0.00
14
โครงการสำรวจความต้องการด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชาชนอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 8,000 7,400 92.50
15
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
1
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 1,300,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการมีจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบอร์อามัส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 30,450 15.23
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชนของจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 125,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (ศาสตร์แห่งชีวิต) ตามรอยพ่อหลวง สู่การทำงานเชิงพื้นที่
โครงการปกติ 120,000 115,220 96.02
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์เมี่ยงคำ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 60,000 48,800 81.33
3
โครงการพัฒนาฝึมือช่างเฟอร์นิเจอร์งานไม้และยกระดับผลิตภัณฑ์ Pado wood ไม้งาม
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
4
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากผงแป้งกล้วย
โครงการปกติ 45,000 44,816 99.59
5
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตชุดเซตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง
โครงการปกติ 60,000 0 0.00
6
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปัจจัยทางการเกษตร
โครงการปกติ 45,000 42,800 95.11
7
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบางบ้านบาโงมูลง
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
8
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบางชุมชนบ้านโคกหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 38,516 85.59
9
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบางชุมชนบ้านตันหยงลูโละ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 39,300 87.33
10
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนชุมชนบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 170,000 40,916 24.07
11
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไร้ดิน(Hydroponics)พื้นที่เมืองยอน
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
12
โครงการอาชีพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่าด่าน
โครงการปกติ 175,000 104,078 59.47
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบาราโหม ประจำปี 2567
โครงการปกติ 120,000 4,820 4.02
รวม 4,586,500 1,471,237 32.08