หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)
ประกาศนียบัตร 97,500 0 0.00
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การนวดเพื่อสุขภาพ)
ประกาศนียบัตร 247,500 0 0.00
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤธิบัตร (การออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์)
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ส่งเสริมงานทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
2
สืบสานงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นพังงา
โครงการปกติ 60,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 240,000 157,469 65.61
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ 220,000 99,693 45.32
2
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านท่าจูด
โครงการปกติ 180,000 122,822 68.23
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 12,856 25.71
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการวิทยาลัยชุมชนพังงาบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
2
TikTok Marketing & Advertising
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 6,887 104.35
3
การเขียนแผนธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
4
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 14,060 234.33
5
การทำขนมเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 0 0.00
6
การทำของที่ระลึกจากผ้าบาติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 17,102 259.12
7
การทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้สีธรรมชาติ (Eco Print)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 66,515 307.94
8
การผลิตสื่อสร้างสรรค์บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,900 0 0.00
9
การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล(Cocktail)และม็อกเทล(Mocktail)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,900 0 0.00
10
การพัฒนาทักษะอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,600 0 0.00
11
การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,600 3,600 37.50
12
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,600 0 0.00
13
การออกแบบเสื้อผ้า (Costume design)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,500 0 0.00
14
ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,500 0 0.00
15
ตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,500 9,000 41.86
16
ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,500 12,944 60.20
17
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,600 0 0.00
18
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,200 0 0.00
19
อาหารและขนมพื้นถิ่นพังงา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 13,574 205.67
20
อาหารและขนมพื้นบ้านพังงา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,500 17,060 64.38
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 21,649 72.16
2
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
โครงการปกติ 68,800 9,000 13.08
3
โครงการนิเทศการจัดการศึกษาและนิเทศการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 15,000 10,374 69.16
4
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 55,000 31,930 58.05
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 65,000 40,647 62.53
6
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 85,000 37,780 44.45
7
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 32,000 13,097 40.93
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ศิลปะและดนตรีด้วยหัวใจสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 47,962 73.79
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 220,000 19,708 8.96
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 50,000 50.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 110,000 81,400 74.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
8
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
9
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,328,200 972,128 41.75