หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร 177,800 0 0.00
2
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 36,300 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 108,400 26,745 24.67
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 79,124 34.40
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GMP สู่การตลาดอย่างสร้างสรรค์
โครงการปกติ 200,000 15,010 7.51
2
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการปกติ 200,000 420 0.21
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น
โครงการปกติ 60,000 34,800 58.00
2
การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,850 0 0.00
3
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 0 0.00
4
ช่างตัดผมบุรุษ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 43,626 90.89
5
ช่างตัดผมบุรุษ ระดับ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 43,200 36,000 83.33
6
ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 18,000 85.71
7
ผู้ประกอบการขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,280 14,280 100.00
8
ผู้ประกอบการขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 20,710 89.65
9
ผู้ประกอบอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
10
ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 11,080 33.58
11
ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่(New Normal)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,000 13,456 42.05
12
พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 14,500 62.77
13
ภาษาจีนกลางสำหรับร้านอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
14
สมุนไพรในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 15,245 92.39
15
สมุนไพรในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,500 9,000 85.71
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 33,200 33,200 100.00
2
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 49,800 0 0.00
3
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ 21,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาผู้สอนสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 100,000 27,460 27.46
5
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 42,500 33,010 77.67
7
โครงการศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
โครงการปกติ 420,700 30,215 7.18
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการ UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้การจักสานคลุ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 230,000 39,095 17.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 125,000 17,640 14.11
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 110,000 25,050 22.77
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,686,080 557,666 20.76