หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสู่การรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ
โครงการปกติ 77,000 76,855 99.81
2
โครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุสู่การรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ
โครงการปกติ 143,400 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาผ้าจก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 100,000 18,770 18.77
2
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคการเพ้นท์ลวดลายของผ้าจกด้วยสีจากน้ำห้อม
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุด้วยกระบวนการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ 230,000 104,999 45.65
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การยกระดับความรู้ด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 150,000 64,655 43.10
2
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูป แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 150,000 82,630 55.09
3
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่
โครงการปกติ 150,000 2,280 1.52
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 50,000 10,000 20.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนแพร่สู่ Go Green To Sustainability
โครงการปกติ 100,000 25,882 25.88
2
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ 50,000 34,125 68.25
3
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
4
การตกแต่งผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 13,000 86.67
5
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,500 11,616 110.63
6
การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
7
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 27,493 114.55
8
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
9
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 5,783 72.29
10
นักชงกาแฟขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
11
นักเล่าเรื่องเมืองแพร่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 0 0.00
12
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 0 0.00
13
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
14
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 9,600 96.00
15
ศิลปะการผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 11,500 76.67
16
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 30,500 127.08
17
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 33,500 139.58
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยสู่การขับเคลื่อนองค์การเพื่อบริการวิชาการและจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 256ุ6
โครงการปกติ 120,000 71,839 59.87
3
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 90,000 50,289 55.88
4
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 20,000 19,804 99.02
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
โครงการปกติ 65,000 20,700 31.85
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ ด้วย Soft power
โครงการปกติ 800,000 448,664 56.08
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 125,000 61,560 49.25
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 110,000 42,749 38.86
รวม 2,902,900 1,363,792 46.98