หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 28,215 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 38,000 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 193,050 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 80,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนฟรี 15 ปี 14,300 0 0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาหลักสูตรยกระดับอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 111,300 47,515 42.69
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการสืบสานงานศิลป์พื้นถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ 145,000 107,032 73.82
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนทรัพยากรและภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ
โครงการปกติ 370,000 175,576 47.45
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ 60,000 45,574 75.96
2
การจัดดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
3
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
4
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
5
การซ่อมรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
6
การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
7
การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
8
การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
9
การผูกผ้าในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
10
การผูกผ้าในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
11
การเลี้ยงผึ้งชันโรง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,000 0 0.00
12
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
13
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
14
ช่างตัดผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
15
ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่มพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
16
ศิลปะเดโคพาจ (decoupage)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
2
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ในขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 302,800 50,900 16.81
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 400,000 115,416 28.85
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืน
1
การพัฒนาและยกระดับคนเปราะบางด้วยทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อการแก้ไขความยากจน ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 325,000 0 0.00
2
การพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อการแก้ไขความยากจน ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 325,000 0 0.00
3
โครงการการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อการแก้ไขความยากจน ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 325,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดํารงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 325,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ด้วยสื่อชุดนิทานและคำศัพท์พื้นฐาน
โครงการปกติ 65,000 43,600 67.08
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชันโรงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 82,000 41.00
2
โครงการศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เทพาเมืองตะไคร้)
โครงการปกติ 125,000 20,000 16.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
1
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
2
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ)
โครงการปกติ 225,000 155,779 69.24
3
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกลุ่มผู้เปราะบาง อำเภอสะบ้าย้อย
โครงการปกติ 225,000 60,636 26.95
4
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอจะนะ
โครงการปกติ 225,000 127,105 56.49
5
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 225,000 101,468 45.10
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการการสร้างนวัตกรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ 110,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,570,665 1,132,601 20.33