หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 112,250 0 0.00
2
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสล่ากาแฟ วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 92,000 0 0.00
3
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชาดิจิทัลกับชีวิต วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน บนฐานพหุวัฒนธรรม (Multicultural)
โครงการปกติ 153,600 10,500 6.84
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการขยายผลการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
โครงการปกติ 77,200 42,008 54.41
2
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน
โครงการปกติ 160,000 115,200 72.00
3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแบบชิโบริ ปี 2
โครงการปกติ 197,000 64,500 32.74
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 86,000 0 0.00
2
การตัดตุง ต้องลาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 14,000 84.85
3
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 247,500 60,000 24.24
4
การบ่มเพาะหน่วยธุรกิจขนาดเล็กในธุรกิจโกโก้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
5
การแปรรูปและถนอมอาหารในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 21,000 77.78
6
การแปรรูปสมุนไพรชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 31,500 87.50
7
การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
8
การออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
9
ชิโบริขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 26,650 88.83
10
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 0 0.00
11
บาริสตากาแฟน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 22,500 83.33
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 196,000 0 0.00
2
กิจกรรมนิเทศติดตามการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
3
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย 4.0
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ 41,500 0 0.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครูผู้สอนตามแนวทางการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) วิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 40,000 30,500 76.25
6
โครงการส่งเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ปีการศึกษา 2566 - 2567
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการส่งเสริม Coding และทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย สู่ศตวรรษที่ ๒๑
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปกติ 1,330,000 328,120 24.67
2
โครงการศูนย์ความรู้กินได้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
โครงการปกติ 100,000 22,400 22.40
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 220,000 95,617 43.46
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
8
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,849,800 899,495 23.36