หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 96,300 0 0.00
2
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 98,200 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มงานประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
โครงการปกติ 145,000 5,860 4.04
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 5,340 2.32
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการจัดการความรู้เกษตรในพื้นที่จำกัดสวนผักคนเมือง จังหวัดตาก
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการตลาด
โครงการปกติ 110,000 19,428 17.66
3
โครงการพัฒนาสินค้าและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตาก
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
1
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 800,000 219,814 27.48
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 60,000 33,305 55.51
2
การจัดทำแผนชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,250 0 0.00
3
การตัดผมชาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
4
ช่างเชื่อมโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,750 9,000 26.67
5
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 60,000 100.00
6
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 0 0.00
7
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 0 0.00
8
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 24,000 100.00
9
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
10
ภาษาพม่าเพื่อการสือสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
11
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาตามอัตลักษณ์
โครงการปกติ 120,000 13,320 11.10
2
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 95,000 30,080 31.66
3
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
โครงการปกติ 140,000 44,741 31.96
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
โครงการปกติ 407,200 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยผ่านสื่อนิทานโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนทางด้านสมุนไพร ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
โครงการปกติ 125,000 17,087 13.67
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนด้านการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 110,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การแพทย์แผนไทย (2563)
อนุปริญญา 0 0 0
3
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
4
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,231,700 481,975 14.91