หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสู่การรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ
โครงการปกติ 77,000 49,255 63.97
2
โครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุสู่การรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ
โครงการปกติ 143,400 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาผ้าจก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 100,000 4,010 4.01
2
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคการเพ้นท์ลวดลายของผ้าจกด้วยสีจากน้ำห้อม
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุด้วยกระบวนการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ 230,000 20,000 8.70
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การยกระดับความรู้ด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 150,000 7,999 5.33
2
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูป แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
3
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนแพร่สู่ Go Green To Sustainability
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
2
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ 50,000 11,625 23.25
3
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
4
การตกแต่งผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
5
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,500 0 0.00
6
การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
7
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
8
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
9
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 0 0.00
10
นักชงกาแฟขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
11
นักเล่าเรื่องเมืองแพร่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 0 0.00
12
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 0 0.00
13
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
14
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
15
ศิลปะการผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
16
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
17
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยสู่การขับเคลื่อนองค์การเพื่อบริการวิชาการและจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 256ุ6
โครงการปกติ 120,000 27,854 23.21
3
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 90,000 9,600 10.67
4
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ ด้วย Soft power
โครงการปกติ 800,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 125,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 110,000 0 0.00
รวม 2,902,900 130,343 4.49