หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การปกครองท้องถิ่น)
ประกาศนียบัตร 110,950 0 0.00
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร 185,250 0 0.00
3
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน(เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร 134,700 0 0.00
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาหารพื้นถิ่นกุ้งจ่อมบุรีรัมย์
โครงการปกติ 120,000 8,296 6.91
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 230,000 80,704 35.09
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
: โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่อำเภอประโคนชัย พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์
โครงการปกติ 314,000 148,926 47.43
2
การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ(IoT)ในจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคด้วยการนำระบบเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในการจัดการฟาร์ม
โครงการปกติ 116,000 0 0.00
3
โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ 233,000 104,973 45.05
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม THAIMOOC
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การทอผ้าขาวม้าพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
2
การทำขนมไทยเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 74,250 0 0.00
3
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
4
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
5
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 82,500 0 0.00
6
การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสกัดร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
7
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 79,200 0 0.00
8
ช่างเขียนทองผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
9
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนางาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 0 0.00
10
ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา
โครงการปกติ 85,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 120,000 32,630 27.19
3
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 34,700 0 0.00
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ 36,000 0 0.00
5
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ 30,000 17,693 58.98
6
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงาน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
7
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 35,960 55.32
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ส่งเสริมพลังงานทดแทน , การจัดการขยะชุมชน , และการพัฒนาด้านการเกษตรแบบพึ่งตนเองของพื้นที่ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 201,100 53,015 26.36
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การยกระดับวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการการแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มใน เชิงพาณิชย์
โครงการปกติ 135,000 58,380 43.24
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาวะผู้นำชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,793,650 590,577 21.14