ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะนวดแผนไทย ยกระดับสู่มาตรฐาน
โครงการปกติ
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาหารพื้นเมืองระนอง
โครงการปกติ
3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพการผสมดื่มพื้นฐาน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดระนอง
โครงการปกติ
5
โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
8
โครงการสืบสานเพื่อสร้างมูลค่าอาชีพตามภูมิปัญญาจากต้นจากของชุมชน
โครงการปกติ
9
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ
10
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
11
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
12
โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิทยาลัยชุมชนระนองสู่สาธารณชน
โครงการปกติ
13
English for Basic Communication
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การจัดทำขนม-อาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การจัดและตกแต่งสถานที่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การตัดเย็บสร้างผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การนวดฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
งานตัดเย็บเสื้อเคบาย่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ภาษาเมียนมาพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ศาสนพิธีกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
ออกแบบของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
อาหารพื้นเมืองระนอง : ก๊กซิมบี้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
27
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
28
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ และการวิจัยการเรียนการสอน
โครงการปกติ
29
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
30
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรองรับการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)
โครงการปกติ
31
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับอนุปริญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
โครงการปกติ
32
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
33
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะมาตรฐานด้านดิจิทัลของนักศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
34
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่จังหวัดระนอง
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
35
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
36
โครงการศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเล-ชาวเขาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
37
ส่งเสริมคนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
38
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
39
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
40
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
41
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
42
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
43
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
44
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
46
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
47
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา