ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนเกษตรสำหรับพื้นที่สูง
ประกาศนียบัตร
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แม่ฮ่องสอน กิจกรรม การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของชาติพันธุ์ปกาเก่อญอ และ กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาบ้านละอูบ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
การพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง Campaign “DoiSter” ท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
5
โครงการพัฒนาศักยภาพและสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวหมู่บ้านห้วยปูแกง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
6
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลำน้ำแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศเชิงสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
9
การจัดการขยะอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตัดเย็บถุงย่าม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำข้าวซอยตัดสร้างอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำโคมล้านนาตะวันตก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำชุดอาหารว่าง Snack Box สำหรับจัดเบรก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำเบาะนั่งจากขวดพลาสติกเก่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การปักลายบนผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การแปรรูปจิ้งหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(ชุดดริปกาแฟ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย(ไพล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การยกระดับการตัดเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม(กระเป๋าผ้ารักษ์โลก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
การย้อมผ้าจากสีใบไม้ (Eco - print)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
การเลี้ยงผึ้งโพรง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
การออกแบบภูมิทัศน์และจัดตกแต่งสวนหย่อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
ช่างเกษตรพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
31
เทคนิคการต้อนรับและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
32
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
33
แนวทางการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
34
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้ พวงกุญแจ (ลูกโชค) แค โป้ย ซี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
35
ไฟฟ้าภายในอาคาร(ระดับ 2)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
36
ภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
37
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ กพ.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
38
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
39
โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
40
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
โครงการปกติ
41
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
42
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
43
การพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ปกครองผ่านกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัย 3 มิติ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
44
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
45
พัฒนาศักยภาพศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
46
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงห่อทีหล่า (พืชชูรส) เส้นบุก และน้ำมันพริกกะเหรี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
47
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน (ขยายพื้นที่บ้านแพมบกกลุ่มจักสาน/ แปรรูปงาบ้านเวียงใต้)
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
48
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
49
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
50
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
51
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
52
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
53
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
54
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
55
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา
56
เทคโนโลยีการเกษตร (2566)
อนุปริญญา
57
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
58
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา
59
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา