ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ
2
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มงานประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
5
โครงการจัดการความรู้เกษตรในพื้นที่จำกัดสวนผักคนเมือง จังหวัดตาก
โครงการปกติ
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการตลาด
โครงการปกติ
7
โครงการพัฒนาสินค้าและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
8
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
11
การจัดทำแผนชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การตัดผมชาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
ช่างเชื่อมโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
ภาษาพม่าเพื่อการสือสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
21
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาตามอัตลักษณ์
โครงการปกติ
22
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
23
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
24
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
25
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยผ่านสื่อนิทานโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
26
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
27
โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนทางด้านสมุนไพร ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
28
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนด้านการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
29
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
30
การแพทย์แผนไทย (2563)
อนุปริญญา
31
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
32
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา
33
สาธารณสุขชุมชน (2565)
อนุปริญญา