ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสู่การรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ
โครงการปกติ
2
โครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุสู่การรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
โครงการจัดการความรู้การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาผ้าจก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
4
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคการเพ้นท์ลวดลายของผ้าจกด้วยสีจากน้ำห้อม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
5
การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุด้วยกระบวนการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
6
การยกระดับความรู้ด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแพร่
โครงการปกติ
7
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูป แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการปกติ
8
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนแพร่สู่ Go Green To Sustainability
โครงการปกติ
11
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์สู่ชุมชน
โครงการปกติ
12
การใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การตกแต่งผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
ขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
ขนมอบขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
นักชงกาแฟขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
นักเล่าเรื่องเมืองแพร่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
ศิลปะการผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
อาหารไทยจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
อาหารไทยสี่ภาค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
27
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยสู่การขับเคลื่อนองค์การเพื่อบริการวิชาการและจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
28
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 256ุ6
โครงการปกติ
29
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ
30
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ
31
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
32
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
33
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ ด้วย Soft power
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
34
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
35
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ