ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกริชเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
โครงการปกติ
2
ส่งเสริมการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
โครงการปกติ
5
โครงการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
6
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
7
โครงการการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผ้าบาติก จังหวัดสตูล
โครงการปกติ
8
โครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
โครงการปกติ
9
โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็วสปีดโบ๊ต
โครงการปกติ
10
การนวดสปาหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยในท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การผลิตเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การพัฒนาลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
อาหารขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
18
โครงการพัฒนานักศึกษาแต่ละสาขาวิชาให้มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
19
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
20
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการปกติ
21
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ชุมชนสตูล
โครงการปกติ
22
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
23
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
24
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ “กาแฟสตูล”
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
25
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
26
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
27
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
28
การจัดการชุมชน (2565)
อนุปริญญา
29
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
30
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
31
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
32
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
33
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
34
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
36
เทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อนุปริญญา
37
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
38
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา