หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 30,000 5,800 19.33
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 62,000 62,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 230,000 158,646 68.98
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 100,000 27,870 27.87
2
โครงการเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 100,000 58,854 58.85
3
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
โครงการปกติ 120,000 86,943 72.45
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
พัฒนาสื่อองค์ความรู้อาชีพของชุมชน และการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
โครงการปกติ 100,000 34,386 34.39
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
: ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
โครงการปกติ 30,000 21,667 72.22
2
การขยายพันธุ์ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,775 0 0.00
3
การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูปด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,575 17,180 67.17
4
การตัดเย็บผ้าหมักสมุนไพรด้วยมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 19,500 100.00
5
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,875 0 0.00
6
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,375 0 0.00
7
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 14,400 100.00
8
การผลิตพืชฟ้าทะลายโจรและการแปรรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,675 0 0.00
9
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,775 11,775 100.00
10
การเลี้ยงมดแดง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,975 0 0.00
11
การเลี้ยงไส้เดือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,575 0 0.00
12
การสร้างสุขภาวะชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,840 6,840 100.00
13
รักษ์โลกบนผืนผ้า (Eco-Printing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,920 19,920 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 53,200 36,619 68.83
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา สำรวจความพึงพอใจ อนุปริญญา/ฝึกอบรม
โครงการปกติ 8,000 6,880 86.00
3
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ 6,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
5
โครงการพัฒนามาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ 83,000 83,000 100.00
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 49,000 49,000 100.00
8
โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ 24,000 6,519 27.16
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 1,116 1.72
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตร BCG
โครงการปกติ 200,000 146,290 73.15
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดทำมาตรฐานการแปรรูปพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 49,214 49.21
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 80,000 74,335 92.92
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
4
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,756,460 1,097,754 62.50