หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
ประกาศนียบัตร 254,400 226,800 89.15
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพสู่ชุมชน
โครงการปกติ 119,000 117,530 98.76
3
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานและการทดสอบสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ 155,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 16,300 2,900 17.79
2
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกรือโต๊ะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 54,545 62,636 114.83
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 220,000 226,000 102.73
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการชุมชนสร้างสุข สู่การเป็นผู้ประกอบการ ตำบลลูโบ๊ะบือซา ตามแนว BCG
โครงการปกติ 120,000 73,107 60.92
2
โครงการพัฒนาอาชีพด้วยทุนในชุมชนของชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
3
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตาม Model BCG ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ 120,000 18,000 15.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการผลิตสื่อเพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
Bakery in-Trend
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 47,250 210.00
2
การจัดการมินิฟาร์มบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 0 0.00
3
การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 22,500 125.00
4
การตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,680 18,000 131.58
5
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,560 0 0.00
6
การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,250 0 0.00
7
การตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,250 24,750 122.22
8
การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,340 0 0.00
9
การแต่งหน้าพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
10
การทำครัวซองฝรั่งเศษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
11
การทำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,500 0 0.00
12
การทำผ้าบาติก 3 มิติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 38,497 256.65
13
การทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 19,800 110.00
14
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
15
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
16
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมยอดนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
17
การบรรเลงดนตรีไทยวงเครื่องสาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 27,000 112.50
18
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 18,000 133.33
19
การปลูกผักยกแคร่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 9,000 125.00
20
การเป็น YouTuber อาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 23,400 260.00
21
การพัฒนาบุคลิคภาพในอาชีพนักบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
22
การเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่น (กระเป๋าด้วยมือ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 18,000 150.00
23
การเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 0 0.00
24
การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,520 6,000 108.70
25
การสร้างเพจอย่างมืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
26
การสร้างโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
27
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
28
ข้าวมันไก่เบตง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,800 8,100 168.75
29
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 22,500 131.58
30
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 8,100 112.50
31
ช่างเซรามิกส์มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
32
ช่างเพ้นท์เล็บ และ เพ้นท์เฮนน่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 5,400 63.53
33
เทคนิกการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
34
เทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
35
บาริสต้ามืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 17,400 193.33
36
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
37
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,400 0 0.00
38
ศิลปะการผูกผ้าและการจีบผ้าในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 133,800 122,400 91.48
2
การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education: OBE)
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
3
โครงการ: ประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 105,000 105,000 100.00
4
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 65,260 65,260 100.00
5
พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 142,340 131,240 92.20
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาเต๊ะสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้
โครงการปกติ 170,000 170,000 100.00
2
โครงการห่วงโซ่คุณค่าและแนวทางการพัฒนาโกโก้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 280,000 280,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการวิจัย การพัฒนาครูนักวิจัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 65,000 47,230 72.66
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์เรียนรู้ผ้าปาเต๊ะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรด้วยโมเดลทางเศรษฐกิจBCGพื้นที่บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 2,500,000 2,499,916 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเพื่อวิถีพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
การพัฒนาทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษผ้าเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ BCG
โครงการปกติ 35,000 70,000 200.00
3
การพัฒนาทักษะและกระบวนการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตในโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 200,000 300,000 150.00
5
โครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งด้วยภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โมเดล ที่ยั่นยืน
โครงการปกติ 38,775 38,775 100.00
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฐานเศรษฐกิจ BCG ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
7
โครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ต.ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
ส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)ในยุค 4.0
โครงการปกติ 180,000 180,000 100.00
9
ส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์เรือกอและ
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
10
ส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ 280,000 299,000 106.79
11
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่กลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 368,000 368,000 100.00
12
อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
โครงการปกติ 372,000 532,000 143.01
13
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายของทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนตาม BCG Model
โครงการวิจัย 100,000 100,000 100.00
14
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกไม้ยางพารา(โครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรค์จากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งด้วยภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ BCG โมเดลที่ยั่นยืน
โครงการวิจัย 36,225 36,225 100.00
15
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GMP
โครงการวิจัย 120,000 120,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน
โครงการปกติ 80,000 20,000 25.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา 0 0 0
8
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
9
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 7,686,345 7,409,716 96.40