หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
ประกาศนียบัตร 254,400 113,400 44.58
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพสู่ชุมชน
โครงการปกติ 119,000 0 0.00
3
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานและการทดสอบสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ 155,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 16,300 2,900 17.79
2
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกรือโต๊ะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 54,545 62,636 114.83
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 220,000 18,050 8.20
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการชุมชนสร้างสุข สู่การเป็นผู้ประกอบการ ตำบลลูโบ๊ะบือซา ตามแนว BCG
โครงการปกติ 120,000 73,107 60.92
2
โครงการพัฒนาอาชีพด้วยทุนในชุมชนของชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ชุมชนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
3
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตาม Model BCG ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ 120,000 18,000 15.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการผลิตสื่อเพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
Bakery in-Trand
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
2
การจัดการมินิฟาร์มบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 0 0.00
3
การตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยม (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,680 0 0.00
4
การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (Mobile Journalist : MoJo)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,560 0 0.00
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,250 0 0.00
6
การตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,250 0 0.00
7
การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,340 0 0.00
8
การแต่งหน้าพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
9
การทำครัวซองฝรั่งเศษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
10
การทำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,500 0 0.00
11
การทำผ้าบาติก 3 มิติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
12
การทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
13
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
14
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
15
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมยอดนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
16
การเป็น YouTuber อาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
17
การพัฒนาบุคลิคภาพในอาชีพนักบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
18
การเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 0 0.00
19
การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,520 0 0.00
20
การสร้างเพจอย่างมืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
21
การสร้างโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
22
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
23
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
24
ช่างเซรามิกส์มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
25
ช่างเพ้นท์เล็บ และ เพ้นท์เฮนน่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 0 0.00
26
เทคนิกการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
27
เทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
28
บาริสต้ามืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
29
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Street Food)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
30
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,400 0 0.00
31
ศิลปะการผูกผ้าและการจีบผ้าในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 133,800 122,400 91.48
2
การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education: OBE)
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
3
โครงการ: ประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 105,000 0 0.00
4
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 65,260 48,200 73.86
5
พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 142,340 42,900 30.14
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาเต๊ะสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้
โครงการปกติ 170,000 64,920 38.19
2
โครงการห่วงโซ่คุณค่าและแนวทางการพัฒนาโกโก้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 280,000 280,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการวิจัย การพัฒนาครูนักวิจัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 65,000 47,230 72.66
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์เรียนรู้ผ้าปาเต๊ะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 200,000 23,390 11.70
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรด้วยโมเดลทางเศรษฐกิจBCGพื้นที่บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 100,000 88,324 88.32
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 2,500,000 2,009,007 80.36
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเพื่อวิถีพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
การพัฒนาทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษผ้าเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ BCG
โครงการปกติ 35,000 70,000 200.00
3
การพัฒนาทักษะและกระบวนการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตในโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 200,000 10,660 5.33
5
โครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งด้วยภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โมเดล ที่ยั่นยืน
โครงการปกติ 38,775 4,800 12.38
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฐานเศรษฐกิจ BCG ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 60,000 24,700 41.17
7
โครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ต.ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
โครงการปกติ 30,000 12,256 40.85
8
ส่งเสริมการจัดการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)ในยุค 4.0
โครงการปกติ 180,000 180,000 100.00
9
ส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์เรือกอและ
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
10
ส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลมะรือโบตก
โครงการปกติ 280,000 87,824 31.37
11
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่กลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 368,000 263,100 71.49
12
อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
โครงการปกติ 372,000 372,000 100.00
13
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายของทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนตาม BCG Model
โครงการวิจัย 100,000 100,000 100.00
14
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกไม้ยางพารา(โครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรค์จากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งด้วยภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ BCG โมเดลที่ยั่นยืน
โครงการวิจัย 36,225 0 0.00
15
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GMP
โครงการวิจัย 120,000 120,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา 0 0 0
8
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
9
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 7,599,645 4,609,804 60.66