หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ 48,400 20,400 42.15
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
การจัดการความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดตราดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 60,000 59,992 99.99
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 250,000 213,991 85.60
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GMP
โครงการปกติ 150,000 33,375 22.25
2
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการปกติ 150,000 69,516 46.34
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 90,000 90.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
วิทยาลัยชุมชนตราดถ่ายทอดภูมิปัญญาพัฒนานวัตกรรม
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
การจักสานผลิตภัณฑ์จากใบจาก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 6,816 68.16
3
การจับจีบผ้า1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,500 13,941 132.77
4
การตัดผมชาย ระดับ1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 18,000 60.00
5
การตัดผมชาย ระดับ2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 41,860 139.53
6
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 42,040 200.19
7
การทำขนมปังสอดไส้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 23,864 79.55
8
การประกอบอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 23,841 113.53
9
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,100 0 0.00
10
การพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 23,550 157.00
11
การร้อยมาลัยดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
12
ข้าวเกรียบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
13
ธุรกิจเค้กหน้านิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,100 100.48
14
ธุรกิจสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
15
ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 33,513 111.71
16
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 20,070 4,822 24.03
2
โครงการการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 37,500 0 0.00
3
โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดในศตวรรษที่ 21: ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
โครงการปกติ 81,330 3,980 4.89
4
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 81,400 0 0.00
5
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 46,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 55,000 14,280 25.96
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
โครงการปกติ 434,600 223,415 51.41
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 38,110 58.63
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาจังหวัดตราดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 245,540 122.77
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 67,880 67.88
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชน
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
เกษตรและการแปรรูป
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,330,900 1,413,826 60.66