ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ - ถึงวันที่ -
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Certificate (Food and Beverage Management)
โครงการปกติ
2
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบาริสต้ามืออาชีพ (Certificate (Professional Barista)
โครงการปกติ
3
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้บริบาลเด็กปฐมวัย)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์(โนราสตูล)
โครงการปกติ
5
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสตูล รองเง็งประยุกต์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
7
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มอาชีพสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
8
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
9
: โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
โครงการปกติ
10
โครงการการออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ VR (Virtual Reality)
โครงการปกติ
11
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ
12
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ
13
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การตัดเย็บชุดสตรีพหุวัฒนธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยในท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การผลิตเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
อาหารขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
24
การพัฒนานักศึกษาแต่ละสาขาวิชาให้มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ
25
การพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรตามแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการปกติ
26
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
27
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ชุมชนสตูล
โครงการปกติ
28
โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ
29
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
30
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูล
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
31
โครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “Satun Coffee”
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
32
การพัฒนาการผลิตและแปรรูปขิงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
33
โครงการการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
34
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
35
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา
36
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
37
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา
38
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
39
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
40
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา