วิจัย การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการคัดเลือกลายไม้สัก (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการคัดเลือกลายไม้สัก...
การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล...
บทความวิจัย เฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุวิทยาลัยชุมชนแพร่ (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขอนำเสนองานวิจัยและบทความวิชาการ...
บททความ“การวิจัยและพัฒนาเครื่องตีน้ำห้อมเปียก” วชช.แพร่ (ประเภทบทความ : บทความวิชาการ)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
ภายใต้โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม
บทคัดย่อ 2) 3pH 10.50-11.50 ในหม้อย้อม รวมทั้งการติดสี และค่าประเมินคุณภาพการใช้เครื่องตีน้ำออกจากผู้ใช้เครื่องตีน้ำห้อม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ&nb...

 หน้าที่ :     | 1