หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้านสู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน
โครงการปกติ 50,030 38,717 77.39
2
โครงการอนุรักษ์สืบสานวิถีศาสนาและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 210,000 83,357 39.69
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การจัดการความรู้เกษตรผสมผสานหลังจากการทำนา (ด้านปศุสัตว์)
โครงการปกติ 200,000 14,100 7.05
2
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงการปกติ 138,700 98,820 71.25
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทย) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 50,000 13,900 27.80
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 70,000 41,295 58.99
2
ดิจิตอลคลาสรูมและการพัฒนาสือออนไลน์
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 52,500 66,091 125.89
2
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 0 0.00
3
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 24,000 120.00
4
หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 0 0.00
5
หลักสูตรการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
6
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 112,500 0 0.00
7
หลักสูตรการถ่ายภาพและสร้างคลิปวีดิโอสั้นจากสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
8
หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 16,420 91.22
9
หลักสูตรการทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,000 0 0.00
10
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,500 22,500 55.56
11
หลักสูตรชาชักลีลา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,755 108.39
12
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนำสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 94,400 51,748 54.82
2
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 15,000 3,234 21.56
5
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ 50,000 35,175 70.35
6
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมนยะลา
โครงการปกติ 50,000 11,413 22.83
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปกติ 40,000 28,895 72.24
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 100,000 74,577 74.58
9
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 50,000 6,325 12.65
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 10,710 16.48
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 19,900 19.90
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปกติ 250,000 90,298 36.12
2
โครงการผู้นำจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 175,000 69,951 39.97
3
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง
โครงการปกติ 140,000 48,668 34.76
4
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งเชื่อมสันติสุขสู่ชายแดนใต้
โครงการปกติ 400,000 0 0.00
5
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนชายเเดนภาคใต้
โครงการปกติ 200,000 203,000 101.50
6
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดแดนภาคใต้
โครงการปกติ 190,000 190,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 1,800,000 341,531 18.97
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 1,050,000 429,816 40.93
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 47,939 47.94
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,150,730 2,104,135 34.21