หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ศิลปะบนผืนผ้าสู๋การท่องเที่ยว
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
ส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนะรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 172,472 74.99
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะกั่วป่า-กะปง
โครงการปกติ 140,000 9,735 6.95
2
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ 155,000 106,851 68.94
3
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชุมชนบ้านกลาง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการปกติ 105,000 51,169 48.73
เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (เกษตรปลอดภัย)
โครงการปกติ 16,200 12,150 75.00
2
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรสัมฤทธิบัตร)
โครงการปกติ 43,400 0 0.00
3
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 30,000 2,325 7.75
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการปกติ 100,000 29,300 29.30
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการวิทยาลัยชุมชนพังงาบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โครงการปกติ 57,300 45,420 79.27
2
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการและสารบรรณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,650 0 0.00
3
การใช้งานโปรแกรม Spread Sheet Microsoft Excel เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,000 0 0.00
4
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 30,150 114.20
5
การถักกระเป๋าต่อดอกด้วยเทคนิคโครเชต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
6
การถ่ายภาพและการตกแต่งสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,500 0 0.00
7
การทำผ้าบาติกเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
8
การทำผ้าบาติกแลพัฒนาลายเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
9
การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 0 0.00
10
การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,000 0 0.00
11
การทำสายคล้องแมส DIY ด้วยลูกป้ดและหัวใจถักโครเชต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,300 0 0.00
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหอยพันปี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,700 0 0.00
13
การพัฒนาทักษะความรู้ด้านมาตรฐานและการขอรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
14
การพัฒนาทักษะผู้ประกอบชุมชนสู่เศรษฐกิจBCG
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,050 0 0.00
15
การพัฒนานักเล่าเรื่องชุมชนและนักสื่อความหมายชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,200 0 0.00
16
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,400 42,170 314.70
17
การสร้าง Local สู่ เลอค่ากับอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,250 0 0.00
18
การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
19
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
20
พัฒนาทักษะการLive ขายสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,200 0 0.00
21
สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด-19
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 45,000 45,250 100.56
2
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับความปกติใหม่
โครงการปกติ 30,000 28,500 95.00
3
โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 26,200 0 0.00
5
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 50,000 12,500 25.00
7
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 22,600 9,020 39.91
8
นิเทศและติดตามการจัดการศึกษาของครูผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปกติ 7,000 1,720 24.57
9
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 65,000 51,031 78.51
10
พัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 35,000 11,600 33.14
11
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 37,400 6,450 17.25
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 20,924 32.19
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 75,000 75.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 100,000 3,515 3.52
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
8
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,900,500 817,252 43.00