โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ปี
(กรณีไม่มีรายได้ให้กรอก 0)
บาท/เดือน
(กรณีไม่มีรายได้ให้กรอก 0)
บาท/เดือน
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ระดับความพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่เกี่ยวข้อง
1. ขั้นตอนการให้บริการ
   1.1 การประชาสัมพันธ์
   1.2 การเข้าถึงการให้บริการ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
   1.3 การตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ ชุมชน และตลาดแรงงาน
   1.4 การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ
2. ด้านการให้บริการของบุคลากร : อาจารย์ผู้สอน วิทยากร เจ้าหน้าที่
   2.1 ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ
   2.2 เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติ
   2.3 จิตบริการที่ดี
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : อุปกรณ์ สื่อ สถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   3.1 อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ หรือสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   3.2 สถานที่จัดการเรียนรู้ (ห้องเรียน ห้องอบรม ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด) เพียงพอ และสอดคล้องกับกิจกรรม
   3.3 อาคาร หรือสถานที่ หรือภูมิทัศน์ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   3.4 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิทยาลัย หน่วยจัดการศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น ทางลาดสำหรับคนพิการ ห้องน้ำ จุดบริการน้ำดื่ม ฯลฯ
4. คุณภาพและความเชื่อมั่นการให้บริการ
   4.1 ความรู้วิชาการและทักษะวิชาชีพสามารถเพิ่มศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพ และพัฒนางานที่มีอยู่
   4.2 ท่านมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน
   4.3 ท่านได้รับการปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม
1. จุดเด่นของการให้บริการ
2. จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ