หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการมุ่งมั่น อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม วิถีศาสนา ถิ่นยาลอ
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
2
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับเส้นทางวัฒนธรรมกินได้วิถีชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
1.โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 250,000 0 0.00
2
โครงการงานวัฒนธรรม รักษศิลป์ ถิ่นตะโล๊ะหะลอ
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
3
โครงการจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
4
โครงการส่งเสริมกระบวนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
5
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง ร.9 จังหวัดชายเเดนภาคใต้
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
6
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งเชื่อมสันติสุขสู่ชายแดนใต้
โครงการปกติ 1,200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 1,750,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
รวม 4,247,000 0 0.00