หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างลายผ้าโบราณจากลวดลายภายในวัดต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ลายผ้าจังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 1
โครงการปกติ 25,300 0 0.00
2
โครงการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 17,800 0 0.00
3
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 25,530 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย ผ่านแนวทางสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสองภาษา
โครงการวิจัย 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการวิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสมุนไพรป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะห้วข้อเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุแถบชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร กรณศึกษาต้นเหงือกปลาหมอ
โครงการวิจัย 100,000 0 0.00
รวม 433,630 0 0.00