หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 100,200 86,901 86.73
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนบนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 61,975 61,591 99.38
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดตาก
โครงการปกติ 230,000 192,131 83.54
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและช่องทางการตลาด
โครงการปกติ 100,000 30,440 30.44
2
โครงการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัดตาก
โครงการปกติ 270,500 180,357 66.68
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
1
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 1,200,000 631,600 52.63
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 100,000 3,316 3.32
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 52,500 52,200 99.43
2
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
3
การบริหารจัดการโฮมสเตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,500 22,560 104.93
4
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,200 14,850 91.67
5
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 32,760 113.75
6
ช่างขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
7
ช่างเชื่อมโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,500 0 0.00
8
ช่างทาสี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
9
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,000 60,000 105.26
10
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,800 51,300 225.00
11
ภาษาพม่าเพื่อการสือสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,800 0 0.00
12
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,800 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 76,000 27,696 36.44
2
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาตามอัตลักษณ์
โครงการปกติ 120,000 36,290 30.24
3
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
โครงการปกติ 190,000 61,467 32.35
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
โครงการปกติ 470,000 260,422 55.41
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ DSPM ตามบริบทเฉพาะของพื้นที่ใน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 200,000 124,780 62.39
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนทางด้านสมุนไพร ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการปกติ 100,000 52,666 52.67
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุ่การเปลี่ยนแปลงชุมชนยุคใหม่
โครงการปกติ 80,000 64,844 81.06
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การแพทย์แผนไทย (2563)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
4
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,713,675 2,048,171 55.15