หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
: โครงการยกระดับฝีมือช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 48,000 5,585 11.64
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการมุ่งมั่น อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม วิถีศาสนา ถิ่นยาลอ
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
2
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับเส้นทางวัฒนธรรมกินได้วิถีชุมชน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
1.โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 230,000 24,095 10.48
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงการปกติ 150,000 27,979 18.65
2
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร (ปลูกผักยกแคร่) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 170,000 35,400 20.82
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการเผยแพร่ผลงานและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปกติ 52,500 19,761 37.64
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,480 20,680 84.48
3
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 7,596 57.55
4
หลักสูตรการขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,200 0 0.00
5
หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,000 3,413 8.98
6
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,750 36,000 100.70
7
หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,800 37,470 171.88
8
หลักสูตรการทำโรตีและชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,600 13,103 31.50
9
หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 69,500 0 0.00
10
หลักสูตรการผลิตเบเกอรี่เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 0 0.00
11
หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 365
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,750 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 94,400 17,500 18.54
3
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการปกติ 107,800 0 0.00
4
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
5
โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ 50,000 27,800 55.60
6
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 50,000 43,125 86.25
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปกติ 40,000 25,296 63.24
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 85,000 12,000 14.12
9
เสวนาผู้ประกอบการด้านความเป็นเลิศของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 19,200 29.54
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เบตงอารมณ์ดี (Free range) ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 25,950 25.95
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปกติ 170,000 45,453 26.74
2
โครงการงานวัฒนธรรม รักษศิลป์ ถิ่นตะโล๊ะหะลอ สู่วิถีการอยู่ร่วมกัน
โครงการปกติ 70,000 25,764 36.81
3
โครงการจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 100,000 62,000 62.00
4
โครงการส่งเสริมกระบวนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 120,000 100,162 83.47
5
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง ร.9 จังหวัดชายเเดนภาคใต้
โครงการปกติ 140,000 0 0.00
6
โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ 700,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 1,750,000 866,139 49.49
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
7
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,179,880 1,563,471 30.18