หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer ; YSF)
โครงการปกติ 99,600 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 51,500 0 0.00
2
โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาซูรอสัมพันธ์
โครงการปกติ 10,500 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 230,000 62,200 27.04
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านสลินดง
โครงการปกติ 80,000 73,689 92.11
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยกันบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตะลุบัน
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
4
โครงการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหนองแรต
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 100,000 29,780 29.78
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการการปรับปรุงหลักสูตรและประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 55,900 0 0.00
2
โครงการฝึกอบรมการขายออนไลน์ผู้เริ่มต้นสู่การเป็นมืออาชีพ
โครงการปกติ 50,500 0 0.00
3
การชงเครื่องดื่มและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 9,900 100.00
4
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมสู่อาชีพอิสระ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
6
การทำขนม Coffee break
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
7
การทำเค้ก-แต่งหน้าเค้กและการจัดการร้านเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
โครงการปกติ 2,000 0 0.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
4
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 41,750 92.78
5
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการปกติ 43,000 22,673 52.73
6
โครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
7
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 112,000 10,200 9.11
8
โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 13,950 13,950 100.00
9
โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
โครงการปกติ 52,000 21,700 41.73
10
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
11
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ หลักสูตรอนุปริญญา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 2,000 0 0.00
12
โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปกติ 3,000 0 0.00
13
โครงการสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่
โครงการปกติ 51,350 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต สู่ความสำเร็จ ของเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม EF (เพื่อขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่) บูรณาการร่วมกับนักศึกษาสาขาปฐมวัย )
โครงการปกติ 65,000 8,860 13.63
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 47,230 23.62
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 39,600 39.60
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
2
โครงการประเมินศักยภาพชุมชน
โครงการปกติ 60,000 44,266 73.78
3
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 330,800 0 0.00
4
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 249,200 249,200 100.00
5
โครงการศึกษาชุมชนต้นแบบและแลกเปลี่ียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 270,000 222,612 82.45
6
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
7
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
8
โครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มงานช่างศิลป์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
9
โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
10
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 200,000 178,491 89.25
11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 210,000 184,076 87.66
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
การผลิตธูปสมุนไพรไล่ยุง
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
2
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส สงขลา ยะลา และ ปัตตานี)
โครงการปกติ 300,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาน้ำซอสปรุงรสนาสิดาแฆ
โครงการปกติ 165,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร : สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาไม้ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านละหาร ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สะนอเมี่ยง (พอ) คำ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 200,000 110,000 55.00
7
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากเห็ด : น้ำพริกเห็ดสวรรค์ , ทอดมันเห็ด
โครงการปกติ 75,000 36,165 48.22
8
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มตือปงเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
9
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำกระยาสารท ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
10
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำครองแครงกรอบ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
11
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพน้ำพริกไก่กรอบ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
12
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพการปลูกผักยกแคร่
โครงการปกติ 75,000 0 0.00
13
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนช่างไม้ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
14
โครงการพัฒนาอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋วและโรตีกรอบจิ๋ว ชุมชนป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 61,050 111.00
15
โครงการพัฒนาอาชีพการทำเครื่องแกงบ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
16
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 4,660 8.47
17
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเมืองสาย
โครงการปกติ 160,000 100,000 62.50
18
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลแช่อิ่มสู่อาชีพที่ยั่งยืน ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 55,000 0 0.00
19
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มครัวเรือนยากจน
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
20
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ 55,000 4,290 7.80
21
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครง และปลากะพง ป่าชายเลน ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 130,900 0 0.00
22
โครงการสำรวจและศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 89,100 84,355 94.67
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
อิสลามศึกษา (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,688,000 1,715,697 30.16