หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตร การยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การตัดเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง
โครงการปกติ 99,000 7,440 7.52
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
ศิลปะบนผืนผ้าสร้างสรรค์วัฒนธรรมตะกั่วป่า
โครงการปกติ 55,000 35,940 65.35
2
ส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 240,000 237,755 99.06
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางหว้า ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการปกติ 100,000 22,120 22.12
2
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ 180,000 158,050 87.81
3
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าจูด
โครงการปกติ 120,000 55,398 46.17
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 100,000 7,830 7.83
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการวิทยาลัยชุมชนพังงาบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โครงการปกติ 61,200 38,500 62.91
2
การliveขายสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
3
การตลาดเพื่อสินค้าชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,600 0 0.00
4
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,250 32,610 161.04
5
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 68,150 129.07
6
การทำcontent สำหรับสินค้าชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
7
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกEเหนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 5,400 54.55
8
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรป่าชายเลน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 13,904 210.67
9
การพัฒนาทักษะการทำผ้าบาติก (Eเหนา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,375 32,950 147.26
10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่เศรษฐกิจ BCG
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,300 25,000 757.58
11
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 17,575 162.73
12
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
13
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
15
การสกัดเส้นใยจากก้านช่อดอกชก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 4,685 70.98
16
การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 0 0.00
17
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 36,000 54.55
18
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก(Eเหนา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,375 22,005 98.35
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
2
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนในยุค Next Normal
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
3
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 27,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 26,200 0 0.00
5
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 65,000 38,744 59.61
7
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 65,000 11,410 17.55
8
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
9
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 38,000 7,716 20.31
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนากิจกรรมและสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 65,000 34,040 52.37
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 200,000 95,670 47.84
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
โครงการปกติ 100,000 50,000 50.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 49,960 62.45
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,086,950 1,108,852 53.13