หน้าหลัก / จำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
โครงการปกติ 150,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการปกติ 62,030 20,288 32.71
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 200,000 85,172 42.59
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โครงการปกติ 190,000 93,791 49.36
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานราก
โครงการปกติ 170,000 50,540 29.73
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
1
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการปกติ 52,500 28,750 54.76
2
การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 15,000 50.00
3
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 82,500 0 0.00
4
การไลฟ์สดอย่างมืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
5
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
6
ช่างตัดผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 90,900 202.00
7
ช่างสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
8
หลักสูตรช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 100,000 18,000 18.00
2
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ในขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ 302,700 111,663 36.89
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 450,000 210,562 46.79
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ด้วยสื่อชุดนิทานและคำศัพท์พื้นฐาน
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชันโรง
โครงการปกติ 210,000 0 0.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 580,000 99,897 17.22
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
1
โครงการพัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอจะนะบนฐาน BCG Model
โครงการปกติ 437,500 238,191 54.44
2
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ)
โครงการปกติ 437,500 26,200 5.99
3
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนฐานรากแบบบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด BCG อำเภอสะบ้าย้อย
โครงการปกติ 437,500 48,000 10.97
4
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางทรัพยากรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 437,500 369,491 84.46
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 4,742,730 1,571,445 33.13