ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (MUK_ MUSUEM)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME:สินค้าสูงวัย)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีตำบลดงหมู (ท่องเที่ยวชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น) ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ
5
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร (CMLT for BCG)
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
6
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
7
บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน
โครงการปกติ
8
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
9
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การท่องเที่ยวชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การทำธุงอีสานไสตล์ประยุกต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การทำผ้าย้อมสีจากเปลือกไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การบัญชีร้านค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การพิมพ์ภาพบนผ้าจากใบไม้และดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
อาหารสำหรับวัยรุ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
20
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
21
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistic for SEZ) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
22
การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรูู้
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
23
“โครงการ แหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และการค้าอินโดจีนในรูปแบบดิจิทัล มุกดาหารเมืองแห่งการเรียนรู้ Mukdahan Learning City” ปีที่ 2 (ภูมิปัญญาอาหารและเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์)
โครงการปกติ
24
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากำลังคนสู่ตลาดสุขภาพและความงามแบบองค์รวม
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
25
โครงการการจัดการสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (สมุนไพรเทพนิมิตร ถุงแช่เท้า และลูกประคบ) บ้านเทพนิมิตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
26
โครงการ Smart Leaders เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
27
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
28
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
29
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
30
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
31
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
32
เทคโนโลยีการเกษตร (2562)
อนุปริญญา
33
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2565)
อนุปริญญา