ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
พัฒนาหลักสูตรประกานียบัตร/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
สืบสานองค์ความรู้ช่างศิลป์ท้องถิ่นเพื่อการยกระดับคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ
5
โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
6
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวตำบลบ้านถิ่น ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
7
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
8
สร้างทักษะ สร้างงาน บาริสต้ามืออาชีพ
โครงการปกติ
9
การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
10
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
11
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
12
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การผลิตเห็ดโคนน้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
ช่างเสริมสวยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
รักษ์โลกบนผืนผ้า (Eco-Printing)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
16
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ
17
การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
18
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/สำรวจความพึงพอใจ/อนุปริญญา/ฝึกอบรม
โครงการปกติ
19
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ
20
โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ
21
โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
22
พัฒนามาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตร
โครงการปกติ
23
พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ
24
มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
25
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
26
ศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตร BCG
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
27
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายและช่องทางการตลาดการแปรรูปพืชสมุนไพร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
28
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
29
การจัดการโลจิสติกส์ (2562)
อนุปริญญา
30
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
31
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
32
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
อนุปริญญา
33
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
34
รัฐประศาสนศาสตร์ (2562)
อนุปริญญา