ปีงบประมาณ

มีการกำหนดช่วงเวลาการบันทึกผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท ประเมิน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2
การพัฒนาลายเฉลวสู่การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3
จัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
4
กระบวนการหนุนเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้านเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน
โครงการปกติ
5
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
โครงการปกติ
6
การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชผักเศรษฐกิจชุมชน
โครงการปกติ
7
ยกระดับข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามกระบวนการเกษตรมูลค่าสูงภายใต้ BCG Model
โครงการปกติ
8
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นกกบนฐานศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตำบลโนนเปือย จังหวัดยโสธร
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
9
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
10
การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ
11
โครงการติดตามการจัดหลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ
12
การจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
13
การทำกิมจิจากต้นหอม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
14
การทำเกษตรอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
15
การทำของที่ระลึกจากเศษหนัง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
16
การทำปลาส้มยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
17
การทำพานบายศรีและขันหมากเบ็ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
18
การทำสเปรย์ดับกลิ่นจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
19
การทำแหนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
20
การทำอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
21
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
22
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
23
การเพิ่มมูลค่าผักเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
24
การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
25
นักการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
26
ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
27
ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
28
ผู้ประกอบการผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
29
ผู้ผลิตหอมแบ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
30
หมอลำเพลิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
31
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2565
โครงการปกติ
32
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ
33
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE)
โครงการปกติ
34
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ
35
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ
36
โครงการพัฒนาชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ
37
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ
38
สำรวจความพึงพอใจของชุมชนและนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
39
การจัดการความรู้แปรรูปสมุนไพรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรอินทรีย์ สู่การสร้างอาชีพและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
40
โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา
41
การจัดการ (2562)
อนุปริญญา
42
การบัญชี (2562)
อนุปริญญา
43
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา
44
การปกครองท้องถิ่น (2565)
อนุปริญญา
45
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
อนุปริญญา
46
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา
47
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา
48
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565)
อนุปริญญา
49
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562)
อนุปริญญา