เทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ประเภทบทความ : บทความให้ความรู้ทั่วไป)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
ภายใต้โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน...
การพัฒนาหลักสูตรกาแฟน่าน (ประเภทบทความ : บทความให้ความรู้ทั่วไป)
โพสต์เมื่อ : วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
ภายใต้โครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนกาแฟน่าน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกาแฟในจังหวัดน่าน...

 หน้าที่ :     | 1